Koruma Kurulu

Koruma Kurulu
Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin ya da haklarında denetimli serbestlik
kararı verilen yükümlülerin topluma uyumlarına yardımcı olmak ve yeniden suç işlemelerini
önlemek amacıyla destek ve yardım hizmetlerini yürütmek üzere koruma kurulları
oluşturulmuştur.
Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin en büyük kaygısı ceza infaz kurumundan
çıktıktan sonra kendilerini bekleyen zor yaşam koşullarıdır. Kurumlarda uzun yıllar kalan
hükümlülerin büyük çoğunluğu işini, ailesini ve sosyal ortamını kaybetmiş salıverilme
sonrasında yardım ve desteğe ihtiyacı olan kişilerdir. Tahliyeleri sonrası toplum içinde tekrar
bir rol edinmeleri gerekmektedir. Toplumun suçluya bakışı, cezasını tamamlamış hükümlünün
karşısında büyük bir engel olarak durmaktadır. Bu kişiler iş bulmakta ve sosyal çevre
edinmekte zorlanmaktadır. “Toplumsal dışlanmışlık” hükümlüyü suçlu kişilere ve suça
itmektedir.
Bu kişileri dışlamak ve yok saymak mümkün değildir. Bu nedenle iyi niyet ve pişmanlık
gösteren, tekrar suç işlemeyeceğine inandığımız hükümlülere yardım ederek, hükümlülerin
topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmayı, onların yeniden suç işlemesini önlemeyi, bu
şekilde toplumsal barışı ve kamu düzenini korumayı amaçlamaktadır.
Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin ya da haklarında denetimli serbestlik
tedbiri bulunan yükümlülerin yeniden suç işlemelerini önleyici tedbirleri alarak, toplum içinde
insan hakları ve onuruna yakışır bir hayat sürmeleri ve üretici bireyler olmalarını sağlamak ve
yaşam kalitelerini yükseltmektir. Suçtan zarar görenler için psiko - sosyal ve ekonomik açıdan
suçun etki ve sonuçlarını en aza indirici koruyucu çalışmaları yapmaktır.
Ülke genelinde yeniden suç işlemeyi önleyici tedbirleri alarak, etkin çalışmalar yapan ve
üyelerinin katkılarıyla değer yaratan bir kurul olmak, toplumsal barış ve huzura katkıda
bulunmak temel amacımızdır.
Koruma kurulu; Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya
da Cumhuriyet savcısının başkanlığında aşağıdakilerin katılımı ile oluşur:
a) Baro temsilcisi.
b) Belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı.
c) Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü.
ç) Denetimli serbestlik müdürü.
d) Millî eğitim müdürü.
e) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürü.
f) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi.
g) Teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü.
ğ) Ziraat ve Halk Bankası müdürleri.
h) Ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği yöneticileri.
ı) Kamuya ait fabrikaların yönetici seviyesindeki temsilcileri.
i) Kamuya yararlı dernek veya vakıfların yönetici seviyesindeki temsilcileri.
j) Özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcileri.
Mağdur Destek Hizmetleri
Müdürlükler ve koruma kurullarınca, suçtan zarar gören mağdurlara yönelik psiko-sosyal ve
ekonomik destek sağlanarak suçun etki ve sonuçlarını en aza indirici ve koruyucu çalışmalar
yapılmaktadır.
Suçtan zarar gören mağdurlara soruşturma ve kovuşturma evrelerinde, psiko-sosyal ve
ekonomik sorunlarının çözümünde danışmanlık yaparak yardımcı olmak müdürlüklerin
görevi arasında yer almaktadır.
Denetimli serbestlik sistemi içerisinde mağdur “kendisine veya birinci dereceden aile
üyelerinden birine karşı işlenen suçun fiziksel, duygusal veya maddi sonuçları sebebiyle
desteğe ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmaktadır. Adalet sistemi içerinde hükümlüye
verilen ceza mağdurun uğradığı zararı ortadan kaldırmamaktadır. Mağdurun zararının
giderilmesi için denetimli serbestlik sistemi onarıcı bir hizmet sunmaktadır.
Mağdura yönelik yardım: Psiko-sosyal destek çalışmaları ile gerekli yönlendirmeler
aracılığıyla kaynakların etkin kullanımı gibi kişilerin gerek kendilerine gerekse sisteme güven
duyacakları hizmeti sunmaktadır.
Mağdurlara verilen psiko-sosyal yardım kapsamında gerçekleştirilen bireysel görüşmelerde,
mağdura nasıl yardım edileceği ve mağdurlara uygulanan programın ne olduğu açıklanarak,
programa katılmak isteyip istemediğine dair netlik sağlandıktan sonra, takip eden
görüşmelerde mağdurun yaşadıklarını dinlemesi, güvenliğinin değerlendirilmesi, mağdurun
yaşadığı problemlerin çözümü aşamasında seçeneklerin irdelenmesi ile ilgili irtibat
numaralarının verilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmalar sırasında mağdura en önemli önceliğin
kendisinin güvenliği olduğu açıklanmaktadır.
Gizlilik esas alınarak yapılan çalışmalarda mağdurun paylaştığı bilgiler hiçbir şekilde yakını,
eşi veya toplumun herhangi bir üyesiyle paylaşılmamaktadır. Denetimli serbestlik hizmetleri,
mağdurlara hizmet verirken mağdurun güvenliliğini en üst seviyede sağlamak amacıyla başka
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışabilmektedir. Gerekli olduğu zamanlarda mağdurun
verdiği bilgilerin iş birliği yapılan kurumlar ile paylaşılabilmesi için mağdurun rıza formunu
imzalaması gerekmektedir.
Gönüllü çalışmaları: gönüllü çalışmalar, kurum açısından değerlendirildiğinde personel
ihtiyacının karşılanmasında; yükümlü açısından ise çeşitli alanlarda hizmet alma yönünden
katkı sağlamaktadır. Özellikle sorunlu kişi ve ailesinin sosyal destek ihtiyacının karşılanma
sürecinde gönüllülerden yararlanılmaktadır
Boş zamanların yapılandırılması: Kişinin, toplumla bütünleşmesini desteklemek, olumlu
sosyal davranışlarını, ilgi alanlarını ve becerilerini geliştirerek uyumlu bir birey olmasını
sağlamak amacıyla, kişinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal
ve sportif etkinliklere yönlendirilmesidir. Yükümlülerin aileleri ile birlikte bir sanatsal (opera,
sinema, bale, tiyatro, müze vb.) faaliyetten ücretsiz yararlanmalarının sağlanarak,
motivasyonlarının arttırılması, aile içi paylaşım sağlanmaktadır.
Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği: suç işleyen bireyleri suç işlemeye iten nedenlerin
belirlenmesi, eğitimden istihdama, serbest zamanı değerlendirme olanaklarında sosyal hizmet
ve yardımlardaki yeterliliğe, yoksulluktan, siyasal yapı ve tutumlara kadar, pek çok etkenin
değerlendirilmesi gerekmektedir. İhtiyaç analizi yapılan yükümlünün kaynaklara ulaşma
sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği sürecinde çalışılmaktadır.

Adres

Bahariye Mahallesi no:15 Karşıyaka / İZMİR

Telefon

0232 368 03 03

0232 368 75 70

E-Posta

karsiyakacbsisaretadalet.gov.tr